Menu

Klubbens vedtægter

Klubbens vedtægter

 

 

   

 

     
 

§ 1 Afdelingen

Fodboldafdelingen er stiftet den 26. maj 1914 og er en afdeling under Karlslunde Idræts Forening og er underlagt dennes vedtægter og bestemmelser.

Fodboldafdelingen har egen bestyrelse og fører selvstændigt regnskab. Fodboldafdelingen er tilsluttet DBU Sjælland, og er gennem hovedforeningen tilsluttet Danske Gymnastik & Idrætsforeninger.

Bestyrelsen kan indgå 1-årige aftaler om fælleshold med andre fodboldklubber for de enkelte årgange/afdelinger (overbygningsklub, fusionsklub/U21); flerårige aftaler skal godkendes på en generalforsamling.

 
 

§ 2 Medlemmer

Fodboldafdelingen optager aktive og passive medlemmer i alle aldre.

Afdelingen deles i 4 underafdelinger:

a) Seniorer, evt. Ynglinge.

b) Ungdom ældste (Ynglinge, Junior, Drenge og Lilleput).

c) Ungdom yngste (Poder, Microput og Miniput)

d) Oldboys (seniorer over 33 år, der ikke spiller på turneringshold i seniorafdelingen).

Ynglinge kan placeres under a eller b efter bestyrelsens beslutning.

 
 

§ 3 Indmeldelse

Ved indmeldelse i fodboldafdelingen opkræves et indmeldelsesgebyr på kr. 100,- og der skal opgives navn, fødselsdato og -år, postadresse og eventuel telefon. Kommer medlemmet fra en anden klub, skal opgives sidste spilledato. Reglerne i DBUs vedtægter for spilletilladelse skal iagttages.

 
 

§ 4 Kontingent

Kontingent og gebyrer fastsættes hvert år af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen. Trænere og ledere skal betale et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves på en af bestyrelsen vedtaget måde.

Kontingentet er forfalden til betaling første februar og første august.

Medlemmer der ikke har betalt kontingentet til forfaldsdagen, er ikke spilleberettiget. Overskrides betalingsfristen, vil medlemmet blive pålagt et gebyr, som er vedtaget af bestyrelsen, ved følgende kontingentopkrævning.

Efter skriftlig ansøgning til bestyrelsen kan kontingentfritagelse eller nedsættelse bevilges, når særlige forhold gør sig gældende.

 
 

§ 5 Udmeldelse

Udmeldelse skal ske til klubbens kasserer inden den 1.januar, ved forfaldens kontingent 1.februar eller inden 1. juli ved forfaldens kontingent 1.august.

 
 

§ 6 Reglementer og anvisninger

Medlemmerne skal i et og alt rette sig efter de af bestyrelsen og afdelingsudvalg udstedte reglementer og anvisninger, såvel på spillepladsen, i klubbens lokaler samt på rejser med klubben.

Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen og afdelingsudvalg straffes med midlertidig udelukkelse af adgang til at spille på hold eller at deltage i træning, ligesom bestyrelsen midlertidig kan formene et medlem adgang til klubbens baner.

I gentagelsestilfælde kan bestyrelsen ekskludere et medlem. En sådan eksklusion kan dog af vedkommende medlem forlanges behandlet på førstkommende generalforsamling, når skriftlig anmodning derom indgives til fodboldafdelingens formand senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 
 

§ 7 Ansvar og skader

Fodboldafdelingen har ikke ansvar for de skader, ulemper eller ulykker, der måtte ramme et medlem under træning, under kamp, under ophold på klubbens baner eller i klublokaler.

Heller ikke har fodboldafdelingen ansvar for medlemmer under transport til og fra kampe eller træning, selvom denne transport er arrangeret af afdelingen. Det henstilles til ethvert medlem selv af tegne fornøden forsikring.

 
 

§ 8 Bestyrelsen

Fodboldafdelingen ledes af en bestyrelse, der består af formand, kasserer, sekretær, seniorformand, ungdomsformand ældste, ungdomsformand yngste og oldboysformand. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende. Formanden sammensætter dagsorden og leder forhandlingerne. Over hvert bestyrelsesmøde føres der en forhandlingsprotokol.

Når bestyrelsen har konstitueret sig, nedsættes et forretningsudvalg bestående af formand, kasserer og sekretær. Forretningsudvalget varetager og er beslutningsdygtig i alle sager vedrørende den daglige drift.

Som medlemmer af fodboldafdelingens bestyrelse, kan der ikke vælges personer fra samme husstand til henholdsvis afdelingsformand og afdelingskasserer.

For valg til formands- og kassererposten kræves ren straffeattest.

 

Bestyrelsen skal vælge en person til KIF’s ejendomsudvalg, hvis denne person ikke er medlem af bestyrelsen, skal en kontaktperson i bestyrelsen udpeges. 

 
 

§ 9 Underafdelingernes ledelse

§ 9.1 Seniorafdelingen

Seniorafdelingen ledes af et seniorudvalg bestående af en seniorformand, 1 lederrepræsentant samt en spillerrepræsentant.

Seniorformanden vælges af afdelingens spillere (senior- og evt. ynglingespillere) og indstilles til godkendelse af bestyrelsen inden generalforsamlingen.

Seniorformanden er medlem af fodboldafdelingens bestyrelse. Betalt træner kan engageres efter forud bevilling fra fodboldafdelingens bestyrelse.

§ 9.2 Ungdomsafdelingen

§ 9.3 Ungdomsafdelingen ældste

Afdelingen ledes af et ungdomsudvalg bestående af ungdomsformand ældste samt de respektive årgangsledere i ældste ungdom.

Repræsentanter udpeges af afdelingen, og må ikke være lønnede.

Ungdomsformanden ældste vælges af afdelingen og indstilles til godkendelse af bestyrelsen inden generalforsamlingen.

Alle kampe under ungdomsafdelingen skal som minimum overværes af en træner/holdleder.

Ungdomsformanden ældste er medlem af bestyrelsen.

Betalt træner kan engageres efter forud indhentet bevilling fra fodboldafdelingens bestyrelse.

§ 9.4 Ungdomsafdelingen yngste

Afdelingen ledes af et ungdomsudvalg bestående af ungdomsformand yngste samt de respektive årgangsledere i yngste ungdom.

Ungdomsformanden yngste vælges af afdelingen for et år af gangen og indstilles til godkendelse af bestyrelsen inden generalforsamlingen.

Ungdomsformanden yngste er medlem af bestyrelsen.

Repræsentanter udpeges af afdelingen, og må ikke være lønnede.

§ 9.5 Oldboysafdelingen

Oldboysafdelingen ledes af et oldboysudvalg bestående af Oldboysformanden samt 2 repræsentanter. Oldboysformanden vælges af afdelingens spillere og indstilles til bestyrelsen inden generalforsamlingen.

Oldboysformanden er medlem af fodboldafdelingens bestyrelse.

§ 9.6 Træningstider samt faciliteter

Træningstider og banefordeling fastsættes af Ejendoms -og Baneudvalget i samråd med afdelingerne efter følgende prioritet.:

a) Senior.

b) Ungdom ældste (med ynglinge som nr. 1)

c) Ungdom yngste (med miniput ældste som nr. 1)

d) Oldboys.

 
 

§ 10 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år ultimo november og indkaldes med mindst 14 dages varsel i Karlslundehallerne og på hjemmesiden. Indvarslingen skal omfatte generalforsamlingens dagsorden.

Generalforsamlingen er fodboldafdelingens højeste myndighed, stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 14 år, og som har gyldig medlemskort senest 1. september. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 
 

§ 11 Dagsordenen

Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmetællere.

3. Formandens beretning.

4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.

5. Indkomne forslag (forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fodboldafdelingens formand i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen).

6. Forelæggelse af budgetforslag for det kommende år, herunder kontingentfastsættelse

7. Valg & præsentation:

a) Valg af formand (vælges i lige år, valgperiode 2 år).

b) Valg af kasserer (vælges i ulige år, valgperiode 2 år).

c) Valg af sekretær (valgperiode 1 år).

d) Præsentation af seniorformand (jvf. § 8 Bestyrelsen & § 9.1 Seniorafdelingen, valgperiode 1 år).

e) Præsentation af ungdomsformand ældste (jvf. § 8 Bestyrelsen & § 9.2 Ungdomsafdelingen

§ 9.3 Ungdomsafdelingen ældste, valgperiode 1 år).

f) Præsentation af ungdomsformand yngste (jvf. § 8 Bestyrelsen & § 9.2 Ungdomsafdelingen

§ 9.3 Ungdomsafdelingen yngste valgperiode 1 år).

g) Præsentation af oldboysformand (jvf. § 8 Bestyrelsen og § 9.5 Oldboysafdelingen, valgperiode 1 år).

8. Eventuelt

 
 

§ 12 Vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fodboldafdelingens formand i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Vedtægtsændringer kræver mindst ¾ flertal af de afgivne stemmer på en ordinær generalforsamling.

 
 

§ 13 Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når den finder det nødvendig. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer sender skriftlig meddelelse til bestyrelsen derom, med angivelse af, hvad der ønskes behandlet.

Indvarsling som til ordinær generalforsamling.

 
 

§ 14 Afdelingens midler

Fodboldafdelingen tegnes af formand og kasserer i forening. Fuldmagt kan udstedes.

Kassereren eller administrationen (kontoret) modtager alle indbetalinger, afholder alle udgifter, og har dertil fornødne bøger. Kontante midler ud over kr. 1.000,- skal indsættes i bank, sparekasse eller på giro.

Regnskabsåret er fra 1. oktober til 30. september. Fodboldafdelingens regnskab revideres af ekstern revisor, valgt af bestyrelsen. Derefter fremsendes det til KIFs hovedkasserer inden december og revideres af KIFs revisorer.

 
 

§ 15 Afdelingens opløsning

Bestemmelse om fodboldafdelingens opløsning kan kun vedtages på en i den anledning indkaldt generalforsamling. Mindst halvdelen af stemmeberettigede medlemmer skal være til stede, og deraf skal 4/5 af de afgivne stemmer være for opløsning.

Hvis ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer er fremmødt, indkaldes til en ny generalforsamling med varsel som ordinær generalforsamling, hvor bestemmelse tages, uanset de fremmødtes antal, dog med ovennævnte majoritet.

Afdelingens ejendele og formue tilfalder, i tilfælde af afdelingens opløsning, hovedkassen i KIF.

 

 

Senior 19. juni kl. 12:42
Karlslunde stadig i Danmarksserien
Nyheder
Revideret regnskab
Bestyrelsen
Indkaldelse til
Senior
Karlslunde IF - Avedøre 20170610
Nyheder
Danmarksseriefodbold på stadion

Hovedsponsor

Kampe på Karlslunde Stadion
Der er ingen kampe at vise

Nyheder

Næste kampHerre-DS • Pulje 2

Der er ingen fremtidige kampe på programmet